เรื่องเด่น บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 24-25 พ.ย. 60

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย สมภพ, 29 พฤศจิกายน 2017.

 1. สมภพ

  สมภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  305
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +575
  ตั้งใจจะไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองวันศุกร์เพราะท่านชอบวันศุกร์ เลยเลือกไปศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 แต่เนื่องจากไปธุระหลายที่ แถมการจราจรติดขัดกับคิวเข้าสนามหลวงที่ยาว เพราะอยู่ในช่วงมีนิทรรศการพระเมรุมาศ ทำเอาไปถึงศาลหลักเมืองก็เกือบๆหกโมง ยังไม่หกโมงนะครับแต่ว่าศาลปิดแล้ว! ผมเลยเดินไปดูป้ายเวลาเปิดปิดเพื่อความแน่ใจ เขียนว่าปิดเวลา 18:30 น. แต่นี่ยังไม่ถึงเวลากลับปิดแล้ว งั้นผมขอคุยกับท่านนอกประตูรั้วแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วกันนะครับ (กลัวเค้าว่าบ้าจัง)

  เจ้าพ่อหลักเมือง.jpg

  ท่านครับ ผมตั้งใจจะมาสัมภาษณ์ท่านวันนี้ แต่ว่าเย็นจนเกินไปแล้วหนะครับ ผมจะขอมาหาท่านวันพรุ่งนี้ได้มั้ยครับ
  อ ย่ า ม า ห า ต อ น เ ย็ น อี ก แ ล้ ว กั น
  งั้นพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆสายๆนะครับ
  ไ ด้
  เหมือนท่านเคยบอกนานแล้วไม่ใช่เหรอครับ ว่าคุยตอนเย็นดีกว่า อะไรงี้ครับ
  แ ต่ ศ า ล ปิ ด
  งั้นค่ำนี้ผมขอไปชมพระเมรุมาศแทนแล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมมาหาแต่เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ
  ไ ด้
  ครับ ขอกราบลา เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ
  --------------------------------------------------------------------------------------------

  25 พ.ย. 60 ไปสายหน่อย แต่ไม่เที่ยง แหะๆ

  เจ้าพ่อครับ ที่เมื่อวานผมมาหาท่านตอนเย็น เพื่อที่จะมาขอคุยในวันนี้ โอเคท่านก็ยินดีตามนี้นะครับ

  ใ ช่
  เงินบริจาค(ในศาลหลักเมือง)ควรใส่ตู้ไหนหนะครับท่าน
  ตู้ ไ ห น ก็ ไ ด้

  การจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้างครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
  เอิ่ม ตกลง วันนี้ผมพูดคุยกับท่านได้มั้ยครับ

  วั น นี้ ไ บ น
  สะกดผิด น ำ ค ำ ถ า ม ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

  (อ่าว ก็ผมอุตส่าห์นัดท่านแล้ว หรือผมมาสายเอง หรือท่านเกิดติดธุระใหม่ๆ แล้วจะทำให้รอบนี้ได้บทสัมภาษณ์ที่น้อยที่สุดหรือไม่ ถ้าน้อย จะได้มาชดเชยอีกเมื่อไหร่)
  ผมนานๆมาที ขอเวลาท่านซัก เอ่อ ชั่วโมงนึงได้มั้ยครับ หรือว่าท่านนัดเวลาใหม่ก็ได้ที่ไม่ใช่เวลานี้ของวันนี้หนะครับ
  ไ ด้
  ตอนนี้ 10:53 น. เอาเวลานี้เลยมั้ยครับ หรือว่าท่านจะนัดเวลาอื่นหนะครับ
  เ ว ล า นี้ เ ล ย
  คุยได้ประมาณ นานเท่าไหร่ครับท่าน
  ชั่ ว โ ม ง นึ ง

  การจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้างครับ
  ป ว สะกดผิด
  ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

  พระเมรุมาศ ชมว่าสวยได้มั้ยครับ
  ไ ด้ เ พ ร า ะ ผู้ ส ร้ า ง เ จ ต น า ท ำ ใ ห้ ส ว ย
  ไม่เป็นลางอะไรใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ ห ร อ ก
  แล้วในความเห็นเจ้าพ่อหลักเมือง สวยมั้ยครับ
  ส ว ย ม า ก
  ถ้าเทียบกับพระเมรุของพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมา ท่านว่าพระเมรุหลังไหนสวยกว่ากันเหรอครับ
  ไ ม่ น่ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น
  (รู้สึกผิดจังที่ถามคำถามนี้)

  ดอกไม้จันทน์ ชมว่าสวยได้มั้ยครับ
  ไ ด้
  สามารถหยิบดอกไม้จันทน์มาส่งต่อให้กันได้มั้ยครับ
  ไ ด้
  ขณะมีดอกไม้จันทน์อยู่ในมือ สามารถยกมือไหว้ใครหรือรับไหว้ใคร ได้มั้ยครับ
  ไ ด้
  แสดงว่าเหล่านี้อาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ค่อยจะถูกนักใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ ถู ก

  ท่านมีความเห็นยังไงกับ หมอกธุมเกตุ ครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ห ม อ ก ธุ ม เ ก ตุ คื อ ห ม อ ก ที่ โ บ ร า ญ ว่ า ผู้ มี บุ ญ จ ะ สิ้ น ห ม อ ก นี้ จ ะ ม า ป ร า ก ฏ
  แล้วท่านว่าความเชื่อนี้จริง เสมอไปหรือเปล่าครับ
  หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง

  ท่านมีความเห็นยังไงกับ ฝูงนกสีขาวหลายตัว ที่มาบินเหนือพระเมรุในคืนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี น ก สี ข า ว เ ห ล่ า นั้ น ถู ก เ ท ว ด า ป ลุ ก ใ ห้ ตื่ น ม า บิ น บ ริ เ ว ณ พ ร ะ เ ม รุ
  เทวดามีเจตนาอะไรถึงทำอย่างงั้นเหรอครับ
  โ อ ก า ส ห น้ า สื บ ใ ห้
  คือเทวดาเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับท่านหรือไม่เกี่ยวกับลูกน้องของท่านใช่มั้ยครับ
  ไ ม่ เ กี่ ย ว กั น
  (ผมก็ลืมถามว่าเทวดาเข้าสิงนกเลยเหรอ ถึงบังคับให้มาบินในตำแหน่งที่ต้องการได้ แต่ท่านไม่ได้เป็นคนทำท่านคงสืบให้หนหน้าอยู่ดี)

  ท่านมีความเห็นยังไงกับคำทำนายเรื่อง ชาววิไล ครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ค ำ ก ล่ า ว นี้ ธ ร ร ม ด า ข อ ง ก า ร ค า ด ห วั ง ใ น รั ช ก า ล ปั จ จุ บั น
  แ ต่ อ น า ค ต เ ป็ น สิ่ ง ไ ม่ แ น่

  แล้วท่านรู้ที่มาของคำกล่าวนี้มั้ยครับ ทั้งเรื่องถิ่นกาขาว และชาววิไล หนะครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ตูน บอดี้สแลม มั้ยครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ตู น บ อ ก จ ะ วิ่ ง เ พื่ อ ข อ รั บ บ ริ จ า ค เ งิ น ซื้ อ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์
  ไ ป ถ า ม ข้ อ อื่ น ต่ อ

  ครับ ก็เข้าใจว่าตามนั้นครับ แต่เจ้าพ่อหลักเมืองไม่มีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรเค้าเพิ่มเติมจากนี้ใช่มั้ยครับ
  บ อ ก ว่ า อ ะ ไ ร ห ล ะ
  เพลงของตูนบอดี้สแลม เพลงใดที่ท่านชอบมากที่สุดครับ (ฮาคำถามตัวเอง)
  ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

  ผมยังถามต่อได้ใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มั้ยครับ
  อั น ที่ จ ริ ง โ ค ร ง ก า ร รั บ จ ำ น ำ ข้ า ว ไ ม่ ผิ ด
  แ ต่ ศ า ล ก ลั บ เ อ า ผิ ด

  นางสาวยิ่งลักษณ์ หนีไปอยู่ที่ไหนเหรอครับ
  บ้ า น ทั ก ษิ ณ ใ น อั ง ก ฤ ษ
  เธอมีวิธีการหลบหนีออกจากประเทศไทยยังไงเหรอครับ
  อ สะกดผิด แ อ บ ไ ป ท า ง ที่ หั ว เ รื อ ใ ห ญ่ พ า ไ ป
  หัวเรือใหญ่หมายถึงคนที่สามารถเครียส์ทางหนีไปต่างประเทศให้ได้อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  ผ่านเขมรหรือเปล่าครับ
  ใ น วั น นั้ น สู ง ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ คำชะโนด ครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี ค ำ ช ะ โ น ด เ ป็ น ป่ า ที่ บ อ ก ก่ อ น เ ล ย ว่ า ไ ม่ มี พ ญ า น า ค อ ยู่
  ท่านว่าคำชะโนดไม่มีพญานาคอยู่เหรอครับ
  ใ ช่
  แล้วที่อยู่ คืออะไรเหรอครับ
  ปี นี้ มี ค น เ อ า ป น สะกดผิด
  ใ น ปี นี้ น่ า จ ะ ดู ห อ บ ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

  ประมาณว่า สิ่งที่ไปอยู่ก็มีแบบ มีเปลี่ยนใหม่หมุนเวียนเข้าไปได้ อย่างงั้นใช่มั้ยครับ สิ่งที่ไปสิงสถิตอยู่
  ใ ช่
  (ลืมถามเรื่องผีจ้างหนังด้วย)
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พ่อปู่ศรีสุทโธนาค ครับ
  ป ร า ก ฏ ใ น ต ำ ร า ถู ก แ ต่ ง ขึ้ น น า น แ ล้ ว

  ท่านมีความเห็นยังไงกับ เขาคิชฌกูฏ ครับ
  เ ข า นี้ ใ น อ ดี ต เ ป็ น ภู เ ข า ไ ฟ ใ ต้ ท ะ เ ล ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
  โหห ท่านเล่ามาฟังดูเหมือนจะแสนนานมาก ท่านรู้ได้ยังไงครับ
  ศึ ก ษ า วิ ช า ธ ร ณี วิ ท ย า
  อีกนิดนึงเกี่ยวกับเขาคิชฌกูฏแล้วกันนะครับ
  คือโบราณว่าหินที่เขาคิชฌกูฏเนียะ เคยมีคนสามารถเอาเส้นด้ายลอดผ่านไปใต้ก้อนหินก้อนนี้ได้ ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ

  ใ น อ ดี ต เ ค ย มี ค น ท ำ แ ต่ ล อ ด ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว ม า ห า ว่ า ล อ ด ไ ด้
  คนลอดไม่ได้เค้าโกหก หรือว่าคนอื่นๆบอกต่อๆกันมาจนเพี้ยนไปว่าลอดได้หนะครับ
  ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
  (ผมลืมบอกเจ้าพ่อไปว่าผมก็มีแผนจะไปทดลอง เผื่อเจ้าพ่อมีอะไรจะบอก)
  ท่านว่าเป็นหินภูเขาไฟใต้ทะเลมาก่อน งั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไปสิ่งสถิตอยู่หรือเปล่าครับ
  ยึ ด ห ลั ก ก า ล า ม สู ต ร ใ ห้ ดี
  (นับแต่คุยกับเทวดาแห่งชาติมา ท่านเพิ่งเคยตอบเรื่องกาลามสูตรครั้งแรกนี่หละครับ หรือว่านี่อาจจะพอเป็นคำตอบทดแทนได้)

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายเนติวิทย์ มั้ยครับ
  น า ย เ น ติ วิ ท ย์ ไ ม่ ท ำ ค ว า ม เ ค า ร พ ร 5 เ พ ร า ะ อ้ า ง ว่ า ท่ า น ย ก เ ลิ ก ห ม อ บ ก ร า บ ไ ป แ ล้ ว
  แ ต่ ที่ จ ริ ง ท่ า น ไ ม่ ไ ด้ ห้ า ม ท ำ

  ก็คือ ยกเลิกหมอบกราบ แต่ไม่ได้ห้ามทำ ก็คือ ใครอยากจะทำก็สามารถกระทำได้อยู่อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  เหมือนที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือว่าผู้รับใช้ใกล้ชิดบางคนยังคงหมอบกราบแม้ในรัชกาลช่วงปัจจุบันอยู่อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านว่าวันหยุดราชการของไทย มีมากไปหรือไม่อย่างไรครับ
  ทุ ก วั น นี้ มี ม า ก ไ ป
  แล้วท่านว่าควรจะตัดวันไหนออกดีครับ
  ป ล ด วั น ที่ โ บ ร า ณ ห อ บ ม า ใ ส่ ม า ก ไ ป แ ท บ ทั้ ง ห ม ด ไ ม่ มี ป ร ะ โ ย ช น์
  เช่น ?
  หั ว
  ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


  นี่ก็น่าจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว แต่ไม่ทราบว่าท่านยังสามารถคุยต่อไปได้มั้ยครับ
  ไ ด้

  ยกตัวอย่าง ในยุคหลังๆเนียะ จะมีการหยุดชดเชยในวันจันทร์เกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าวันหยุดราชการสำคัญหนะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ท่านว่าควรจะมาหยุดชดเชยวันจันทร์หรือเปล่าครับ
  ไ ม่ ค ว ร ห ยุ ด ช ด เ ช ย เ ล ย

  ท่านมีความเห็นยังไงกับการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณครับ
  บู ร ณ ะ ไ ด้ แ ย่ ม า ก
  แล้วที่ดีควรจะทำยังไงเหรอครับ
  ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  จะมีโอกาสที่น้ำท่วมใหญ่ แล้วศาลหลักเมืองต้องย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นมั้ยครับ ในระยะเวลาจากนี้ไปไม่เกิน 10 ปี
  ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ม่ ย้ า ย ง่ า ย ๆ ใ น ร ะ ย ะ สิ บ ปี นี้
  แล้วท่านมองเห็นอนาคตไปประมาณกี่ปีหละครับ ว่าศาลหลักเมืองจะยังคงอยู่ที่นี่แน่ๆ
  อ ย่ า ง น้ อ ย ก็ น่ า จ ะ เ ป็ น ร้ อ ย ปี

  จากกรณีที่ยิ่งลักษณ์ถูกเอาผิด แต่เจ้าพ่อหลักเมืองก็มองว่าการจำนำข้าวเนียะมันไม่ผิด ดังนั้นในอนาคตจะออกนโยบายช่วยชาวนาอย่างไรดีหนะครับ
  บุ ญ แ ล้ ว ที่ นั ก ก า ร เ มื อ ง ผื สะกดผิด
  ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


  ต่อสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำหละครับ
  ถ า ม ไ ด้ ดี เ งิ น แ ท น ที่ จ ะ เ อ า ไ ป พ ยุ ง ร า ค า ย า ง ก ลั บ เ อ า ไ ป ท ำ อ ย่ า ง อื่ น ห ม ด
  อย่างอื่นที่ว่าเนียะ สิ่งที่ท่านเห็นว่าสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์มากที่สุด คืออะไรเหรอครับ
  ซื้ อ อ า วุ ธ เ ช่ น เ รื อ ด ำ นํ้ า
  ท่านไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มั้ยครับ
  ชั ช ช า ติ แ ม้ จ ะ ดู เ ป็ น ค น ท ำ ง า น แ ต่ โ ด ย เ นื้ อ แ ท้ แ ล้ ว ใ น ใ จ ท่ า น เ ป็ น ที่ ดุ
  ใจจริงแล้วเป็นคนดุหนะเหรอครับ
  ใ ช่
  ผมเคยถามท่านไปแล้วท่านจำได้มั้ยครับ เรื่องนี้
  จ ำ ไ ด้

  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐฯ นายดอนัลด์ ทรัมป์ มั้ยครับ
  หั ว แ ข็ ง แ ต่ น ม ออกไปดูก่อน
  ออกไปดูก่อนเหรอครับ
  ใ ช่
  ท่านจะไปดูที่ไหน อเมริกาเหรอครับ
  ใ ช่
  ท่านสามารถไปได้เหรอครับ
  ไ ป ไ ด้ ห ม ด ถ้ า เ จ้ า ที่ อ นุ ญ า ติ
  อ่อ ไม่เป็นไรครับท่าน
  งั้นต่อความกังวลเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 3 หละครับ โดยมีเกาหลีเหลือเป็นคู่กรณีหละครับ

  บ อ ก ไ ด้ แ ค่ ว่ า น อ ก จ า ก ท รั้ ม จ ะ ไ ม่ ไ ป ถ ล่ ม เ ก า ห ลี เ ห นื อ ศึ ก ร ะ ห ว่ า ง อ เ ม ริ ก า แ ล ะ เ ก า ห ลี เ ห นื อ ดู จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ย า ก เ พ ร า ะ ปี นี้ อ เ ม ริ ก า บ้ า น เ มื อ ง แ ต ก แ ย ก
  แตกแยกจากคนที่ทั้งเอาทรัมป์และไม่เอาทรัมป์หนะเหรอครับ
  ใ ช่
  มีโอกาสที่ทรัมป์จะหลุดจากตำแหน่งอยู่ไม่ถึงสี่ปีหรือเปล่าครับ
  มี โ อ ก า ส
  (ครั้งแรกที่ผมถามท่านเรื่องการเมืองต่างประเทศ แล้วท่านยังวิเคราะห์ได้มันส์)

  เข้าใจว่าท่านชอบสวดมนต์ ไม่ทราบว่าสวดมนต์บทไหนดีครับ
  บ ท น ะ โ ม ตั ส ส ะ ภ ค ว ะ โ ต อ ร ห โ ต สั ม ม า สั ม พุ ท ธั ส ส ะ 3 จ บ ดี ที่ สุ ด
  นี่เป็นบทที่ทุกคนก็รู้จักเลยใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  ดียังไงเหรอครับ บทนี้
  ปั ญ ญ า แ อ สะกดผิด
  ปั ญ ญ า เ ฉี ย บ แ ห ล ม

  งั้นใช้เวลา(สวด)ไม่นานหนะสิครับท่าน แต่ที่ท่านสวดเป็นนานๆเนียะ ท่านก็มีบทอื่นๆด้วยใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ บัตรคนจน ครับ
  บั ต ร ค น จ น อี ก ห น่ อ ย จ ะ ไ ม่ มี เ พ ร า ะ ล้ ม เ ห ล ว
  ท่านมองว่าล้มเหลวใช่มั้ยครับ
  ใ ช่

  สถานการณ์น้ำท่วมที่มาจากทางภาคเหนือที่อาจจะมากรุงเทพฯ เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้
  ผ่ อ น ค ล า ย แ ล้ ว
  ตอนแรกท่านเป็นกังวลว่าจะท่วมเมื่อช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมั้ยครับ
  กั ง ว ล ม า ก แ ต่ ก็ จั ด ก า ร ไ ด้ ดี
  มีเทวดาหลายองค์กังวลเรื่องนี้เหมือนกันเหรอครับ ผมก็เคยถามพระแก้วมรกตมาแล้วหนะนะครับ
  ใ ช่ เ พ ร า ะ ป ริ ม า ณ นํ้ า ฝ น ปี นี้ มี ม า ก ใ ก ล้ เ คี ย ง ปี 5 4
  เทวดารู้ล่วงหน้าว่าจะมีปริมาณฝนมากได้ใช่มั้ยครับ
  ใ บ อ ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มั้ยครับ มากที่สุด
  ป ร ะ ยุ ท ธ น อ ก จ า ก จ ะ พู ด ม า ก แ ล้ ว ยั ง ขี้ โ ม โ ห ใ ห้ ใ บ ออกไปดูก่อน
  ออกไปดูก่อนเหรอครับ
  ใ ช่
  อ่า เดี๋ยวก่อนแล้วกัน
  ประยุทธ์ยังได้ฝากคำถามถึงประชาชนมาจำนวนหลายๆข้อหนะนะครับ ท่านอยากจะตอบคำถามเหล่านั้นมั้ยครับ

  ดี

  (คำถามชุดนี้ผมเก็บไว้ถามช่วงท้ายๆ เผื่อท่านยังมีเวลาตอบครับ สามารถโหลดแบบฟอร์มคำถามเหล่านี้ได้จาก http://www.damrongdhama.moi.go.th/download/load/Question 1567.rar เป็นเว็ปของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย)

  1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

  ไ ด้

  2 หากไม่ได้จะทำอย่างไร จงแสดงความเห็น
  ใ น วั น ห น้ า จ ะ ไ ด้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ไ ม่ โ ก ง กิ น

  3.1 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ใช่ หรือ ไม่ใช่
  ใ ช่
  3.2 แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่ ฯลฯ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
  ถู ก ต้ อ ง
  เอ๊ะ ท่านคงจะไม่งงคำถามใช่มั้ยครับ แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ท่านตอบว่า ถูกต้อง ใช่มั้ยครับ
  เ พ ร า ะ วั น ห น้ า จ ะ ไ ด้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ไ ม่ โ ก ง กิ น

  4.1 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่
  ไ ม่ ค ว ร
  4.2 หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข จงแสดงความเห็น
  ห า ก เ ข้ า ม า ไ ด้ อี ก ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
  4.3 แล้วควรแก้ไขด้วยวิธีอะไร จงแสดงความเห็น
  ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

  5.1 เราจำเป็นต้องมี พรรคการเมืองใหม่ๆ หรือนักการเมืองใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ไว้ให้ประชาชนได้ใช้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบ้าง หรือไม่? ต้องมี หรือ ไม่ต้องมี
  ต้ อ ง มี
  5.2 การมีแต่ พรรคการเมืองเดิมๆ หรือ นักการเมืองหน้าเดิมๆ แล้วยังได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูป และทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้หรือไม่? ไม่สามารถทำได้ หรือ สามารถทำได้
  ส า ม า ร ถ ท ำ ไ ด้

  6 การที่ คสช. จะสนับสนุน พรรคการเมืองใด หรือ บุคคลใด ภายใต้ขอบเขตตามกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของ คสช. ใช่หรือไม่
  ไ ม่ ใ ช่ เ พ ร า ะ รั ฐ บ า ล ค ว ร ว า ง ตั ว เ ป็ น ก ล า ง ไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ต่ อ พ ร ร ค ใ ด พ ร ร ค ห นึ่ ง

  7.1 สิ่งที่ คสช. และรัฐบาลนี้ ได้ดำเนินการไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคต ใช้คำว่า เจ้าพ่อมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้าง หรือไม่? มองเห็นแล้ว มองเห็นบ้าง หรือ ยังมองไม่เห็น
  ยั ง ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น
  7.2 ท่านเห็นด้วยกับรัฐบาล ที่ได้แก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ ทำใหม่ และการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว สำหรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ หรือไม่? 1) เห็นด้วย กับการแก้ไขของรัฐบาล 2) ไม่เห็นด้วย กับการแก้ไขของรัฐบาล
  ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ข อ ง รั ฐ บ า ล
  7.3 ท่านเห็นด้วยกับการ ให้มียุทธศาสตร์ชาติ และมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคต มีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ หรือไม่? 1) เห็นด้วย กับการมียุทธศาสตร์ชาติและการมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ 2) ไม่เห็นด้วย กับการมียุทธศาสตร์ชาติและการมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ
  ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
  7.4 ท่านเห็นด้วยกับ การทำงานของทุกรัฐบาล ที่ต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ คนทั้งประเทศ ทุกจังหวัด มิใช่ทำแต่ตามนโยบายพรรคที่ได้หาเสียงไว้ หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงที่สนับสนุนเท่านั้น แต่จะต้องทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดความต่อเนื่องด้วย เห็นด้วยหรือไม่? 1) เห็นด้วย ว่ารัฐบาลต้องทำงาน โดยคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ และทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 2) ไม่เห็นด้วย ว่าทุกรัฐบาลต้องทำงาน โดยคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ และทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
  เ ห็ น ด้ ว ย
  เห็นด้วย?
  ใ ช่

  คำถามยาว ท่านไม่งงนะครับ
  ท บ ท ว น บ้ า ง

  8 การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่? เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนหน้าที่ คสช. และรัฐบาลนี้จะเข้ามา เราได้พบเห็นแต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง การแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ เพื่อนมาสนับสนุนทางการเมือง ใช่หรือไม่? 1) เปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ เพราะ คสช. และรัฐบาลนี้ เข้ามาในขณะที่บ้านเมืองมีแต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ 2) เปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลกันได้ เพราะ คสช. และรัฐบาลนี้ ไม่ได้เข้ามาในขณะที่บ้านเมืองมีแต่ความขัดแข้ง ความรุนแรง และการแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ
  เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น ไ ด้ เ พ ร า ะ เ ป็ น รั ฐ บ า ล ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย เ ห มื อ น กั น

  9 รัฐบาล และการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่ ? 1) ไม่ชัดเจน เพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีธรรมาภิบาล 2) ชัดเจน เพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
  ชั ด เ จ น เ พ ร า ะ รั ฐ บ า ล ที่ ผ่ า น ม า มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ม า ก ก ว่ า รั ฐ บ า ล ปั จ จุ บั น

  ข้อสุดท้ายแล้วครับท่าน
  10 เหตุใดพรรคการเมือง นักการเมือง จึงออกมาเคลื่อนไหว ด้อยค่าหรือคอยด่า ต่อ คสช. , รัฐบาล , นายกรัฐมนตรี โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานของ คสช. , รัฐบาล , นายกรัฐมนตรี ในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ เป็นเพราะอะไร ? จงแสดงความคิดเห็น

  นั ก ก า ร เ มื อ ง ก็ อ ย า ก เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น ธ ร ร ม ด า
  ท่าน(นายก)เว้นมาถึง 4 ข้อหนะ ท่าน(เจ้าพ่อ)ตอบได้ข้อเดียวอยู่ ท่านอยากจะตอบเพิ่มอีกมั้ยครับ
  ไ ม่ แ ล้ ว

  คำถามพวกนี้ท่านก็เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  แสดงว่าส่วนหนึ่งท่านก็เตรียมคำตอบไว้แล้วใช่มั้ยครับ แหะๆ
  ใ ช่

  เอาหละ สุดท้ายท่านก็คุยกับผมถึงสองชั่วโมงกว่า ท่านมีอะไรอยากจะบอกผมเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
  ปี นี้ นั ก ก า ร เ มื อ ง เ ต รี ย ม เ ลื อ ก ตั้ ง กั น แ ล้ ว ใ น วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่ ว่ า ค ว ร เ ลื อ ก ใ ค ร
  หมายถึง หนหน้ามาถามท่านใหม่ว่าควรเลือกใครใช่มั้ยครับ
  ใ ช่
  ผมควรถามทั้งสามท่านเลยมั้ยครับ ทั้งเจ้าพ่อหลักเมือง ทั้งพระสยาม และพระแก้วมรกต หนะครับ
  ไ ด้ ดี ม า ก

  อ่อ อีกข้อนึง
  ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มั้ยครับ

  ที่ ขึ้ น ร ถ เ ห มื อ น จ ะ ห า เ สี ย ง นั้ น ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ
  แล้วอนาคตทางการเมืองของเธอหละครับ
  อั น ที่ จ ริ ง เ ธ อ ป ลื่ ม ใ จ ใ น บุ ญ ม า ก ย า ก จ ะ ท ำ ห น้ า ที่ นั ก ก า ร เ มื อ ง อี ก
  ปลื้มในบุญคือ ชอบแบบ ไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงียะหนะเหรอครับ
  ใ ช่ ไ ว้ วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่

  เอาหละ ก็ถามถามครบทุกข้อเลย ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองที่อุตส่าห์คุยด้วยนะครับ ขออัญเชิญท่านไป ณ ที่สถิตของท่ายด้วยเถิด

  ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ https://www.facebook.com/Contactghosts/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 2 ธันวาคม 2017
 2. กึกก้อง

  กึกก้อง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2009
  โพสต์:
  611
  ค่าพลัง:
  +3,469
  รอบนี้ท่านเจ้าพ่อหลักเมืองท่านยอมตอบหลายอย่างนะครับ รอติดตามการสัมภาษณ์ต่อไปครับ
   
 3. Apinya Smabut

  Apinya Smabut นิพพานังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +1,032
  สุดยอดเลยครับ
   
 4. พร้อมทาน

  พร้อมทาน สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +15
  เป็นคำตอบที่ประทับใจ...
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง
 1. สมภพ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  11,268
 2. สมภพ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  657
 3. สมภพ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3
 4. สมภพ
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  1,775
 5. สมภพ
  ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  3,389

แชร์หน้านี้

Loading...